NYSETV
23.40 +0.29 +1.24%
BMVTLEVISACPO
93.65 +0.44 +0.47%