NYSETV
26.21 +0.11 +0.42%
BMVTLEVISACPO
92.49 +0.98 +1.06%