NYSETV
24.31 +0.02 +0.06%
BMVTLEVISACPO
91.66 -1.28 -1.40%