BMVTLEVISACPO
92.49 +0.98 +1.06%
NYSETV
26.21 +0.11 +0.42%