NYSETV
23.84 +0.18 +0.76%
BMVTLEVISACPO
90.60 +1.41 +1.56%