BMVTLEVISACPO
89.35 +0.47 +0.53%
NYSETV
23.65 +0.10 +0.42%